NULL string(0) ""

Uchwała nr 127/08Rady Miejskiej w Świeciuz dnia 27 marca 2008w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu Nr 103/07 z dnia 27 grudnia 2007r. o uchwaleniu budżetu Gminy Świecie na rok 2008Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591).

Uchwała nr 127/08
Rady Miejskiej w Świeciu
z dnia 27 marca 2008


w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu Nr 103/07 z dnia 27 grudnia 2007r. o uchwaleniu budżetu Gminy Świecie na rok 2008

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591).


uchwala się co następuje:

§ 1  W uchwale Rady Miejskiej Nr 103/07 z dnia 27 grudnia 2007r. w sprawie uchwalenia
       budżetu  Gminy  Świecie na rok 2008.
      1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 636.101,-zł, plan po zmianach wynosi
         80.007.677,-zł. zgodnie z załącznikiem nr 1.
      2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 636.101,-zł, plan po zmianach wynosi
          80.007.677,-zł. zgodnie z załącznikiem nr 2.
§ 2  Dokonuje się zmian w załączniku Nr 4 do Uchwały Budżetowej - wykaz wydatków
       majątkowych na rok 2008 zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej Uchwały, w
        załączniku Nr 7 do Uchwały Budżetowej - plan finansowy zadań zleconych na 2008r.
        zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej Uchwały,
 
§ 3 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Świecia
 
§ 4 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy obwieszczeń 
      w Urzędzie Miejskim w Świeciu.
 
 
 
                                                                                                                Przewodniczący
                                                                                                              R a d y M i e j s k ie j
 
                                                                                                                   Jerzy Wójcik
 
  Załączniki (181kB) plik

Uzasadnienie do Uchwały
Rady Miejskiej w Świeciu Nr 127/08
z dnia 27 marca 2008r.

 

Zmiany przedstawione w tej uchwale wynikają głównie z wprowadzenia do Budżetu subwencji i dotacji celowych na zadania zlecone i własne na podstawie decyzji Wojewody oraz wprowadzenie środków z Unii Europejskiej na program „Odnowa Wsi” oraz zmian wynikających z  bieżącej realizacji budżetu.
1.      Wprowadza się do budżetu kwotę 49.668,- zł (rozdz. 01095) na dofinansowanie modernizacji świetlicy wiejskiej w Wiągu ze środków programu „Odnowa Wsi”.
2.      Po uchwaleniu Budżetu Państwa otrzymaliśmy decyzję zwiększającą subwencję oświatową o kwotę 1.060.533,- zł (rozdz. 75801), która uzupełni brakujące środki
na podwyżki  dla nauczycieli.
3.      Zwiększona została dotacja na wypłatę pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych  o kwotę 37.400,- zł (rozdz. 80195).
4.      Zmniejszona została dotacja na wypłatę zasiłków rodzinnych o kwotę 286.500,- zł
(rozdz. 85212).
5.      Zwiększona została dotacja celowa na opłatę składek na ubezpieczenia zdrowotne
za świadczeniobiorców o kwotę 19.000,- zł  (rozdz. 85213).
6.      Zmniejszona została dotacja celowa na wypłatę zasiłków celowych o kwotę 40.000,- zł (rozdz. 85214) i zasiłków okresowych o kwotę 162.000,- zł. (rozdz. 85214)
7.      Zwiększona została kwota dotacji na usługi opiekuńcze i specjalistyczne o 3.000,- zł 
(rozdz. 85228)
8.      Zmniejszona została dotacja celowa na pomoc państwa w zakresie dożywiania o kwotę 55.000,- zł
9.      Otrzymaliśmy  promesę  na dotację z WFOŚriGW w wysokości 10.000,- zł przeznaczoną na zakup i prowadzenie krzewów i drzewek na terenie Gminy.
Wszystkie dotacje wprowadzone zostały do planu dochodów i planu wydatków zgodnie
z celem wskazanym w decyzji.
Poza zmianami wynikającymi z decyzji wprowadza się niżej wymienione zmiany w planie wydatków.
1.      Zwiększa się o 10.533,- zł (rozdz. 01095). Środki na modernizację świetlic wiejskich.
2.      W ramach wydatków przeznaczonych na walkę z bezrobociem i aktywizację rynku pracy zmienia się klasyfikację wydatku w związku z realizacją zadania w trybie konkursu  otwartego zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie (rozdz. 71095).
3.      Zmniejsza się w Ochotniczych Strażach Pożarnych o 10.000,- zł (rozdz. 75412) wydatki zaplanowane w ramach zadań majątkowych przenosząc tę kwotę na remont budynku remizy w Przechowie.
4.      Po zmodernizowaniu monitoringu zatrudnione zostały osoby niepełnosprawne
do całodobowej jego obsługi. W związku z tym zwolnieni jesteśmy z opłaty składki PFRON, którą przenosi się na wynagrodzenia dla zatrudnionych pracowników. Zmniejsza
się o kwotę 60.000,- zł (rozdz. 75023) ze składki PFRON z Urzędu Miejskiego
na wynagrodzenie dla Straży Miejskiej (rozdz. 75416).
5.      W związku z koniecznością zakupu kotła gazowego do Przedszkola Nr 3, zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 17.000,- zł (rozdz. 80104) zmniejszając o tę kwotę środki
na zakupy materiałów i wyposażenie.
6.      Zwiększa się o 1.000.000,- zł wydatki na wynagrodzenie w oświacie, przeznaczone
na podwyżki dla nauczycieli zagwarantowane w Karcie Nauczyciela i pozostałych pracowników placówek oświatowych (Dział 801, 853, 854)
7.      Dom dziennego pobytu dla osób starszych miał być zlecony w trybie konkursu
i zaplanowana została dotacja celowa. W związku z tym, że nie wpłynęła żadna oferta
a ZOL „Florencja” w Świeciu jest zainteresowana  prowadzeniem takiej placówki za odpłatność, przenosimy kwotę 200.000,- zł na odpowiedni paragraf, z którego może być finansowany taki podmiot (rozdz. 85203).
W statucie ZOL „Florencja" ma wpis o prowadzeniu tego typu działalności, posiada odpowiednią bazę lokalową oraz merytorycznie przygotowaną kadrę do sprawowania opieki nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi, ale nie może być finansowana
z dotacji.
Zgodnie z art. 2 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej „Pomoc społeczną organizują organy administracji rządowej i samorządowej, współpracując w tym zakresie, na zasadzie partnerstwa, z organizacjami społecznymi i pozarządowymi, Kościołem Katolickim, innymi kościołami, związkami wyznaniowymi oraz osobami fizycznymi i prawnymi.”
Ponieważ od wielu lat brak dla DDP lokalizacji na terenie Gminy, a z drugiej strony wzrasta zapotrzebowanie na usługi opiekuńcze, więc proponuje się zlecić realizację tego zadania w trybie ustawy  o zamówieniach publicznych.
8. Przeznacza się kwotę 50.000,- zł (rozdz. 90002) na wniesienie udziału do spółki
„EKO-Wisła”, która została powołana przez Radę Miejską w związku z planowaną realizacją projektu pn. Międzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych.
9. Zakup wyposażenia do Hali widowiskowo-sportowej klasyfikuje się zgodnie
z faktycznymi wydatkami.   
 
 

metryczka


Opublikował: Magdalena Jażdżewska (Biuro Rady Miejskiej) (2 kwietnia 2008, 13:01:35)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 59121