Rejestry i ewidencje

Wydział Organizacyjny

Rejestr skarg i wniosków;
Rejestr umów;
Rejestr pełnomocnictw;
Wykaz jednostek organizacyjnych;
Wykaz jednostek pomocniczych;
Zbiór zarządzeń Burmistrza;
Zbiór uchwał Rady Miejskiej;
Rejestr zadań związanych z zamówieniami publicznymi.

Wydział Budownictwa, Architektury, Geodezji, Gospodarki Gruntami i Planowania Przestrzennego

Rejestr decyzji o warunkach zabudowy;
Rejestr nazewnictwa ulic i numeracji nieruchomości;
Rejestr użytkowników wieczystych;
Rejestr dzierżawców;
Rejestr decyzji komunalizacyjnych;
Rejestr budynków i nieruchomości gminnych;
Rejestr sprzedanych lokali mieszkalnych;
Rejestr sprzedanych nieruchomości;
Rejestr nabytych nieruchomości;
Rejestr podziałów nieruchomości;
Rejestr nieruchomości, dla których przekształcono prawo użytkowania wieczystego w prawo własności;
Rejestr decyzji o naliczeniu opłaty adiacenckiej;
Rejestr planów zagospodarowania przestrzennego.

Wydział Finansowy

Rejestr wydanych zaświadczeń o stanie majątkowym;
Rejestr o niezaleganiu w opłatach podatków lokalnych;
Ewidencja sprzedaży;
Ewidencja zakupów;
Rejestr rozliczeń mandatów kredytowych i gotówkowych;
Rejestr weksli.

Wydział Inwestycyjny

Rejestr wydanych uzgodnień i opinii do projektów.

Urząd Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich

Zbiór meldunkowy;
Stały rejestr wyborców;
Zbiór wydanych dowodów osobistych;
Księgi stanu cywilnego;
Akta zbiorowe (dot. aktów stanu cywilnego);
Zgromadzenia, imprezy masowe;
Zbiórki publiczne.


Wydział Rolnictwa , Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej

Rejestr decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach;
Rejestr opinii do wydawanych decyzji;
Rejestr postanowień w sprawie postępowań o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach;
Rejestr decyzji zezwalających na usunięcie drzew i krzewów;
Rejestr działalności regulowanej z zakresu odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości;
Rejestr deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
Ewidencja dróg.

 

Wydział Gospodarki, Rozwoju i Współpracy Zagranicznej

Obsługa Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;
Ewidencja zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych;
Ewidencja zezwoleń na prowadzenie przewozu osób taksówką osobową;
Ewidencja zezwoleń na przewóz osób na liniach regularnych w Gminie Świecie.

Referat ds. Wojskowych, Obronnych i Obrony Cywilnej

Rejestr osób do kwalifikacji wojskowej;
Ewidencja osób do kwalifikacji wojskowej.

metryczka


Wytworzył: Krystyna Radtke (1 lipca 2003)
Opublikował: Krystyna Radtke (1 lipca 2003, 08:45:19)

Ostatnia zmiana: Rafał Grzonkowski (Biuro Obsługi Mieszkańców) (10 października 2013, 12:30:39)
Zmieniono: uzupełniono listę ewidencji i rejestrów

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 28151