Kodeks Etyczny Pracowników Urzędu

 


Preambuła

Kodeks Etyczny stanowi zbiór wartości i zasad, jakimi kierować się będą pracownicy Urzędu Miejskiego w Świeciu podczas wykonywania zadań służbowych.
Celem Kodeksu jest poprawa jakości wykonywanych usług, zwiększenie zaufania do samorządu, dbałość o dobre imię Gminy oraz poinformowanie Mieszkańców o standardach zachowania, jakich oczekiwać mogą od pracowników samorządowych Gminy Świecie.
 


Zasady ogólne


Art. 1
1. Pracownicy Urzędu Miejskiego w Świeciu mają świadomość, że ich praca jest służbą publiczną, której nadrzędnym celem jest dobro wspólnoty samorządowej i każdego Mieszkańca Gminy Świecie.
2. Każdy Pracownik Urzędu przyjmuje do wiadomości, że jego postawa etyczna jest integralną częścią jego pracy i ma decydujący wpływ na jego osiągnięcia zawodowe i osobiste.
3. Pracownicy samorządowi, którzy wskutek postępowania, zarówno w miejscu pracy, jak i poza nim, ryzykują utratę zaufania niezbędnego do wykonywania zadań publicznych, naruszają normy niniejszego Kodeksu.


Zasady postępowania


Art. 2
Pracownicy Urzędu Miejskiego w Świeciu, pełniący służbę publiczną, zobowiązani są dbać o wykonywanie zadań publicznych oraz o środki publiczne z uwzględnieniem interesu Państwa, interesu wspólnoty samorządowej oraz indywidualnego interesu Mieszkańców gminy, wykonując swoje obowiązki w sposób nie budzący wątpliwości etycznych, zwiększając tym samym zaufanie mieszkańców do samorządu, w szczególności:
1. działają bezstronnie, bezinteresownie, praworządnie i obiektywnie;
2. nie dopuszczają do powstawania konfliktu interesów między interesem publicznym a prywatnym;
3. nie angażują się w działania, które zagrażają prawidłowemu wypełnianiu obowiązków służbowych;
4. nie uczestniczą w zadaniach, w których mają bezpośredni lub pośredni interes osobisty;
5. nie wykorzystują i nie pozwalają na wykorzystywanie powierzonych im zasobów i mienia publicznego w celach prywatnych;
6. w prowadzonych sprawach równo traktują wszystkich uczestników, nie ulegają żadnym naciskom, nie przyjmują żadnych korzyści materialnych ani osobistych;
7. podczas realizowania określonej procedury administracyjnej mają obowiązek udzielania interesantowi wyczerpujących informacji oraz dostępu do publicznych dokumentów (odmowa udostępnienia informacji publicznej wymaga formy pisemnej i uzasadnienia);
8. nie unikają odpowiedzialności za własny błąd oraz dążą do natychmiastowego naprawienia konsekwencji niewłaściwego zachowania lub niewłaściwej decyzji;
9. nie ulegają wpływom ani naciskom politycznym, które mogą prowadzić do działań stronniczych lub sprzecznych z interesem publicznym.
 
Art. 3
1. Pracownicy Urzędu Miejskiego w Świeciu są zatrudniani, awansowani i nagradzani w oparciu o przesłanki merytoryczne: kwalifikacje i umiejętności zawodowe.
2. Pracownicy angażują się w rozwój własnych kompetencji i wiedzy zawodowej w celu jak najlepszego wykonywania obowiązków, w oparciu o KPA i Instrukcję Kancelaryjną oraz inne akty prawne.


Postanowienia końcowe


Art. 4
1. Pracownicy Urzędu Miejskiego w Świeciu zobowiązani są przestrzegać przepisów Kodeksu i kierować się jego zasadami.
2. Pracownicy nowo przyjmowani mają obowiązek zapoznania się z Kodeksem.
3. Kodeks ma rangę dokumentu jawnego i w dniu podpisania go przez Pracowników zostanie upubliczniony w celu poinformowania Mieszkańców.
 
 
 
 
 
 
 
Kodeks Etyczny został stworzony
i zaakceptowany przez wszystkich Pracowników:
 


metryczka


Wytworzył: Edyta Kliczykowska (23 września 2005)
Opublikował: Katarzyna Kustosz (23 września 2005, 08:58:23)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 19320