Zadania i uprawnienia

Organem stanowiącym i kontrolnym w Gminie Świecie jest Rada Miejska w Świeciu.
Art. 18 ust.1 ustawy o samorządzie gminnym do właściwości Rady oddaje wszystkie sprawy pozostające w zakresie działania gminy, o ile ustawy nie stanowią inaczej. Cytowany przepis w uat. 2 stanowi, iż do wyłącznej właściwości Rady należą następujące sprawy :
1) uchwalanie statutu Gminy ,
2) ustalanie wynagrodzenia burmistrza, stanowienie o kierunkach jego działania oraz przyjmowanie sprawozdań z jego działalności,
3) powoływanie i odwoływanie skarbnika gminy, który jest głównym księgowym budżetu oraz sekretarza gminy - na wniosek burmistrza,
4) uchwalanie budżetu gminy, rozpatrywanie sprawozdania z wykonania budżetu oraz podejmowanie uchwały w sprawie udzielenie lub nieudzielenia absolutorium z tego tytułu,
5) uchwalanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
6) uchwalanie programów gospodarczych,
7) uchwalanie zakresu działania jednostek pomocniczych, zasad przekazywania im składników mienia do korzystania oraz zasad przekazywania środków budżetowych na realizację zadań przez te jednostki,
8) podejmowanie uchwał w sprawach podatków i opłat w granicach określonych w odrębnych ustawach,
9) podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy, przekraczających zakres zwykłego zarządu, dotyczących:
a) określania zasad nabycia, zbycia i obciążenia nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata, o ile ustawy szczególne nie stanowią inaczej ; do czasu określenia zasad burmistrz może dokonywać tych czynności wyłącznie za zgodą Rady,
b) emitowania obligacji oraz określania zasad ich zbywania, nabywania i wykupu przez burmistrza,
c) zaciągania długoterminowych pożyczek i kredytów,
d) ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i kredytów długoterminowych zaciąganych przez burmistrza w roku budżetowym,
e) zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji i  remontów o wartości przekraczającej granicę ustalaną corocznie przez Radę,
f) tworzenia i przystępowania do spółek i spółdzielni oraz rozwiązywania i występowania z nich,
g) określania zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez burmistrza,
h) tworzenia, likwidacji i reorganizacji przedsiębiorstw, zakładów i innych gminnych jednostek organizacyjnych oraz wyposażania ich w majątek,
i) ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i poręczeń udzielanych przez burmistrza w roku budżetowym,
10) określania wysokości sumy, do której burmistrz może samodzielnie zaciągać  zobowiązania,
11) podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia zadań, o których mowa w art. 8 ust. 2 i 2 a  ustawy o samorządzie gminnym,
12) podejmowanie uchwał w sprawach współdziałania z innymi gminami oraz wydzielanie na ten cel odpowiedniego majątku,
12a) odejmowanie uchwał w sprawach współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw oraz przystępowania do międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych i regionalnych,
13) podejmowanie uchwał w sprawach : herbu gminy, nazw ulic i placów publicznych oraz wnoszenia pomników,
14) nadawanie honorowego obywatelstwa gminy,
14a) podejmowanie uchwał w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów i studentów,
 15) stanowienie w innych sprawach zastrzeżonych ustawami do kompetencji rady gminy.
               

metryczka


Wytworzył: Głowacka Henryka (1 lipca 2003)
Opublikował: Henryka Głowacka (1 lipca 2003, 14:36:13)

Ostatnia zmiana: Magdalena Jażdżewska (Biuro Rady Miejskiej) (24 września 2020, 14:30:09)
Zmieniono: zmiany redakcyjne

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 21903