Archiwum strategii i programów wieloletnich

Archiwum strategii i programów wieloletnich

sprawozdanie z realizacji Planu Gospodarki Odpadami Gminy Świecie za lata 2009-2010

sprawozdanie z realizacji Planu Gospodarki Odpadami Gminy Świecie za lata 2009-2010   [...]

raport z realizacji Programu Ochrony Środowiska Gminy Świecie za lata 2007-2008

Raport z realizacji Programu ochrony Środowiska Gminy Świecie za lata 2007-2008 [...]

sprawozdanie z realizacji GPGO za lata 2007-2008

Sprawozdanie z realizacji Planu Gospodarki Odpadami Gminy Świecie za lata 2007-2008 [...]

Postanowienie Burmistrza o oodstąpieniu od strategicznej OOŚ dla zmiany LPR

                                         &nbs [...]

Programu Ochrony Środowiska Gminy Świecie

Świecie, dnia 2009-06-03 ROŚiGK 7610/GPOŚ/6/2009  INFORMACJA    Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie [...]

przyjęcie Programu Gospodarki Odpadami Gminy Świecie

Świecie, dnia 2009-06-03  ROŚiGK 7661 GPGO/8/2009  INFORMACJA    Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie [...]

postanowienie Burmistrza o odstąpieniu od strategicznej OOŚ dla aktualizacji GPOŚ

Świecie, 2009-05-28    ROŚiGK – 7610/GPOŚ/5/2009    POSTANOWIENIE               Na podstawie art. 48 ust. 1 i art. 49 ustawy z dnia 3 października 2008 r. [...]

postanowienie Burmistrza o odstąpieniu od strategicznej OOŚ dla aktualizacji GPGO

Świecie, 2009-05-28    ROŚiGK – 7661/GPGO/7/2009    POSTANOWIENIE               Na podstawie art. 48 ust. 1 i art. 49 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o [...]

postanowienie o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla LPR

Świecie, 2009-01-14    ROŚiGK – 7625/U/6/2008/2009   POSTANOWIENIE               Na podstawie art. 48 ust. 1 i art. 49 ustawy z dnia 3 października [...]

Lokalny Program Rewitalizacji na lata 2008-2017

Lokalny Program Rewitalizacji jest to dokument wieloletni, obejmujący duży obszar tematyczny i dane z wielu dziedzin gospodarki miejskiej. Program został sporządzony zgodnie z wytycznymi stanowiącymi podstawę udzielenia wsparcia z Regionalnego [...]

Wieloletni Plan Inwestycyjny

Wieloletni Plan Inwestycyjny (WPI) jest to dokument, zawierający zestawienie planowanych najważniejszych przedsięwzięć inwestycyjnych w Gminie Świecie na lata 2008-2017. WPI w sposób kompleksowy łączy wizję rozwoju Świecia zawartą w [...]

Strategia Rozwoju Gminy Świecie na lata 2008-2017

Dlaczego warto posiadać strategię rozwoju? Strategia jest dokumentem nakreślającym główne cele i kierunki przyszłego rozwoju społeczno - gospodarczego Gminy, w dłuższym okresie czasu. Strategia winna być realizowana poprzez przygotowanie [...]

raport z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Świecie

Zgodnie z art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2006 r. Nr 129, poz. 902 ze zmianami) Burmistrz Świecia przedstawił Radzie Miejskiej w Świeciu Raport z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla [...]

"Przygotowanie Do Przyszłości" - Strategia Rozwoju Gminy Świecie

Burmistrz Świecia Tadeusz Pogoda w 1997 roku powołał zespół roboczy (zał. 1), który podjął pracę nad Strategią Rozwoju Gminy Świecie. Jedną z najważniejszych inicjatyw tego zespołu była ankieta, z którą zwrócono się do [...]

metryczka